Od  1.3.2020 jsme vybaveni platebním terminálem, nově tedy máte možnost platby  kartou.

Lékař NEMUSÍ razítkovat omluvenky!

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Dle citovaného zákona může být tato povinnost upravena školním řádem. Platná legislativa nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítka apod. Pro úplnost je nutno konstatovat, že tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád, který škola vydává v rámci zákonného zmocnění.

Lékař nemůže informace o zdravotním stavu žáka poskytnout s ohledem na povinnou mlčenlivost dle ustanovení §51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, školské zařízení nepatří mezi subjekty, které jsou oprávněny nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta bez jeho souhlasu dle ustanovení § 55 citovaného zákona.

Závazné stanovisko, jehož obsahem by bylo stanovení postupu při vyplňování omluvných listů žákům, nevydala ani např. Česká lékařská komora. Nicméně lze odkázat na metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, jenž je určitým kompromisem mezi zástupci praktických lékařů pro děti a dorost a Ministerstvem školství ČR. Je však nutno dodat, že tento metodický pokyn není pro lékaře právně závazný.

Za omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření.  Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech, nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.

METODICKÝ POKYN k jednotlivému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu (způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů):

Nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka, zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.

Základní střední školy mohou požadovat, pokud to považují za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. Praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne 3 dny školního vyučování.

Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, resp. Praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.

Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. Praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uvedené v odst. 2

Zdroj: www.tribune.cz 26.9.2014

Noční můra z Berlína 

Zkušenosti paní Veroniky Jonášové s očkováním v Německu. Přečtěte si na Lidovky.cz Německé (ne)očkování na vlastní kůži!

 

Cvičení pro děti při vadném držení těla

Státní zdravotní ústav

Vadné držení těla v současné době nacházíme již u dětí v předškolním věku. Jeho nejčastějšími projevy bývají ochablé a vyklenuté bříško, kulatá záda a vystouplé lopatky. K dramatickému zhoršení držení těla dochází po zahájení školní docházky z důvodu omezení spontánního pohybu dítěte. Více zde....

Mentální anorexie a mentální bulimie v dětsví a v adolescenci

Státní zdravotní ústav

Poruchy příjmu potravy se vyskytují převážně u dívek a mladých žen ve formě mentální anorexie nebo mentální bulimie. Problémy spojenými s jídlem, hmotností a s přáním být štíhlá trpí asi deset procent mladých žen, z toho přibližně u poloviny z nich můžeme již hovořit o výskytu klinických příznaků poruchy. Více zde....

Problémy s nadváhou u dětí a dospívajících

Státní zdravotní ústav

Lidské tělo je dobře uzpůsobeno ke skladování energie. Tato naše obdivuhodná schopnost má svůj původ v minulosti, kdy naši předkové prožívali období hojnosti, která se pravidelně střídala s obdobím nouze. To bylo možné přečkat jen díky nastřádané energii v tukových zásobách. Obezita byla projevem bohatství, úspěchu, dokonce i zdraví. Svědčila o tom, že člověk je blahobytný, netrpí nouzí a nemusí tělesně pracovat. Bývala však spíše vzácností. Většina lidí bohatá nebyla, sotva se jim dostávalo prostředků na běžnou obživu a každodenní náročná tělesná práce všechnu energii spotřebovala. Více zde....

Základní informace o infekcích v rámci očkovacího kalendáře

Státní zdravotní ústav

V rámci pravidelného očkování jsou děti očkovány proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým invazivním infekcím (Hib), přenosné dětské obrně, spalničkám, příušnicím, zarděnkám, virové hepatitidě B. Více zde....

Registrace novorozenců

Můžete se k nám zaregistrovat elektronicky ještě před porodem. Více zde....

Nová meningokoková vakcína BEXSERO

Upozorňujeme, že je na trhu dostupná vakcína proti menigokokové infekci typu B - Bexsero, jedná se  nejčastějšího  vyvolavatele meningokokových invazivních onemocnění - meningitidy (záněty mozkových blan) v ČR.
Podrobnější informace v ordinaci a na webu:

https://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2013_06.htm

Kalmetizace 

Očkování proti TBC - více informací k očkování dětí proti tuberkulóze naleznete zde.....

Přihlášky na střední školu

V případě, že Vaše dítě potřebuje vystavit "Lékařský posudek ....." Více zde

Kontakt

MUDr. Květoslava Kacířová
Otakara Jeremiáše 1973/4
Ostrava Poruba
708 00


+420 596 411 359

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode