GDPR


Ordinace MUDr. KVĚTOSLAVY KACÍŘOVÉ, O. Jeremiáše 1973/4, Ostrava Poruba, IČ: 02112787

zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti / jako správce osobních údajů/, v případě  jiných právních titulů. Každá fyzická osoba nebo její zákonný zástupce se může na naši ordinaci obrátit se žádosti o sdělení, zda o ní naše ordinace zpracovává osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně zdarma, odpovědi na častější žádosti jsou  zpoplatněny. Pacient či jiná fyzická osoba (nebo její zákonný zástupce),  má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva: 

1. právo na přístup k osobním údajů

2. právo na opravu osobních údajů

3. právo na výmaz osobních údajů

4. právo na omezení zpracování osobních údajů

5. právo na přenositelnost osobních údajů

6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

7. právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky.
K uplatnění výše uvedených práv  je možné se na nás  obrátit prostřednictvím písemné žádosti, doručené poštou na adresu ordinace. Na žádost odpovíme ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VÁS: 

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů subjektů údajů, tj. pacientů a jiných fyzických osob je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním, musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality a musí být v rovnováze s dalšími základními právy. Naše ordinace, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje, týkající se fyzických osob (pacientů, zaměstnanců). Většina osobních údajů těchto osob je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o fyzických osobách se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob nebo jejich zákonných zástupců. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu fyzické osoby ( ev. zákonného zástupce). Taková zpracování však provádíme jen výjimečně. Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které uplatňujeme v souvislosti se zpracováním osobních údajů, respektujeme jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů těchto osob. Dále respektuje práva fyzických osob (zákonných zástupců), která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny údaje o fyzické osobě, kterou lze identifikovat. Naše ordinace zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů, vykonávaných při poskytování zdravotních služeb, nebo z důvodu oprávněných zájmů ordinace. Zpracováváme osobní údaje fyzických osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. s Nařízením EU č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů–„GDPR“). Přesto má každá dotčená fyzická osoba (zákonný zástupce), právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají konkrétní situace dotčené osoby. Naše ordinace pak této osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů ordinace, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod. Zpracování osobních údajů  je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro pacienty a jiné fyzické osoby a jejich zákonné zástupce transparentní, a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupná a srozumitelná. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu pacientů nebo jejich zákonných zástupců, nebo jiných fyzických osob, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou vždy stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je přiměřený a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů. Ordinace  má odpovědnost za veškerá zpracování osobních údajů, která provádí. V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU 2016/679, jsme posoudili vliv všech zpracování na zabezpečení a ochranu osobních údajů, s cílem zjistit pravděpodobnost a závažnost rizik v procesu zpracování osobních údajů. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje pacientů, nebo jiných fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel, stanovených pro zabezpečení osobních údajů. Technická a organizační opatření jsou rozpracována v interních dokumentech a směrnicích ordinace.

Kontakt

MUDr. Květoslava Kacířová
Otakara Jeremiáše 1973/4
Ostrava Poruba
708 00


+420 596 411 359

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode